Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Akademia e ShkencaveShpallen kriteret dhe procedurat për pozicionet drejtuese vakante në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

 

Kliko për të lexuar "Thirrje për pjesëmarrje në konkurrim për funksionet vakante në Akademinë e Shkencave dhe kriteret dhe procedurat e konkurrimit".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Zëvendëskryetari i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Sekretari Shkencor i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Seksionit tëShkencave Natyrore dhe Teknike".

 

Kliko për të lexuar Vendim nr.1 "Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve", datë 10 janar 2019.

 

Kliko për të lexuar Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"

 

Kliko për të lexuar ligjin e Akademisë së Shkencave së bashku me ndryshimet

 

Kliko për të lexuar Statutin e e Akademisë së Shkencave

 

Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular vetëdeklarimi”, sipas ligjit Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”

 

Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular Aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, sipas të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”

 


 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Akademia ka 26 anëtarë, akademikë; 13 anëtarë, akademikë të asociuar dhe 26 anëtarë nderi. Akademia ka dy seksione: Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe Seksionin e Shkencave Natyrore dhe Teknike. Në strukturën e saj përfshihen gjithashtu, Njësia e Projekteve të Kërkim-Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve, Dega e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun, Biblioteka Shkencore dhe Botimet.

 

The Academy of Sciences of Albania (ASA), founded in 1972, is the most important science institution in the country. The ASA includes the most outstanding scientists – academicians – who work in research institute or centres, or other science organizations at home or abroad. It has 29 Regular Members, 11 Associated Academician Members and 26 Honorary Members. The ASA has 2 sections: the Section of Social Albanology Sciences and the Section of Natural Technical Sciences. Part of the structure are: the Unit of Technological Research and Innovation Projects, the Section of Foreign and Public Relations, the Scientific Library and Publications.