Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Thirrje për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve shkencore kombëtare 2017 të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Edicioni II(Themeluar me Urdhrin nr. 11, datë 6 tetor 2016 dhe shpallur me vendimin nr. 13, datë 01.06.2017)
Mbështetur në rregulloren Për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, shpallet hapja e edicionit të dytë (2017) të konkursit të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
1. Kryesia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë u drejtohet bashkësive shkencore brenda e jashtë vendit me thirrjen për të marrë pjesë në konkursin shkencor kombëtar vjetor 2017 për këto çmime shkencore kombëtare:

- Çmimin Ҫabej, çmim shkencor kombëtar në fushën e shkencave shoqërore e albanologjike;
- Çmimin Radovicka, çmim shkencor kombëtar në fushën e shkencave natyrore e teknike;
- Çmimin e karrierës akademike për merita dhe vepra jetësore në shkencë;
- Dy çmimet për kërkuesin e ri më të suksesshëm, gjegjësisht për shkencat shoqërore-albanologjike dhe natyrore-teknike.


Lexo më shumë rreth thirjes për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve shkencore kombëtare 2017 të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë


Çmime 2017Cmimet Edicioni II


Akademia e Shkencave

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Akademia ka 26 anëtarë, akademikë; 13 anëtarë, akademikë të asociuar dhe 26 anëtarë nderi.

Akademia ka dy seksione: Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe Seksionin e Shkencave Natyrore dhe Teknike. Në strukturën e saj përfshihen gjithashtu, Njësia e Projekteve të Kërkim-Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve, Dega e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun, Biblioteka Shkencore dhe Botimet.


The Academy of Sciences of Albania (ASA), founded in 1972, is the most important science institution in the country. The ASA includes the most outstanding scientists – academicians – who work in research institute or centres, or other science organizations at home or abroad. It has 29 Regular Members, 11 Associated Academician Members and 26 Honorary Members.

The ASA has 2 sections: the Section of Social Albanology Sciences and the Section of Natural Technical Sciences. Part of the structure are: the Unit of Technological Research and Innovation Projects, the Section of Foreign and Public Relations, the Scientific Library and Publications.


Kontribute të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të Akademisë së Shkencave në dobi të prioriteteve të zhvillimit të vendit 2015