Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Ecuria e reformës

 

 

 

 

Mbi ecurinë e deritanishme të reformës në Akademinë e Shkencave

përmes dokumenteve dhe vendimeve përkatëse


 

Lexoni Botimi i dokumenteve të reformës në Akademinë e Shkencave

Lexoni Mbi vazhdimin e reformës në Akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe shkencën në përgjithësi

 Lexoni draftin e ligjit "Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë"

 

 Lexoni relacionin shpjegues të projektligjit “Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë”

 

 

Lexoni draftin e "Për kodin e sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë"

Lexoni relacionin shpjegues të projektligjit “Për kodin e sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë”

Lexoni Vendimin e Asamblesë, nr.19, date 31 tetor 2017 për Reformën Institucionale të kërkimit shkencor dhe të ardhmen e Akademisë së Shkencave


Klikoni
Fjala e hapjes së akademik Vasil Tole në mbledhjen e asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 31.10.2017.

 

Lexoni deklaratën për shtyp, datë 17.11.2017


Lexoni draftin përfundimtar i hartuar nga Komisioni Ad Hoc i Akademikëve

 

Lexoni 22 nëntor 2017: Takimi dhe fjala e kryeministrit Edi Rama me akademikët

 

Lexoni vendimin Nr. 23, datë 22 dhjetor 2017 “Për aprovimin e kalendarit të reformës institucionale në Akademinë e Shkencave” .


Lexoni urdhërin e Ministres së Arsimit nr. 29 datë 16 janar 2018 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij”.


Read Order of the Minister of Education, no. 29, dated 16 January 2018, "On the establishment of the Working Group for developing the draft law "On the Academy of Sciences in the Republic of Albania" and the respective sub-laws"


Lexoni vendimin e asamblesë nr. 1, datë 18 janar 2018 “Për aprovimin e përfaqësuesve të Akademisë së Shkencave në Komisionin e përbashkët të Mirëbesimit mes MASR dhe ASH-së dhe për një ndryshim në numrin dhe përbërjen e Komisionit Ad Hoc".


Lexoni Grupi i punes i ngritur me urdherin e Ministres se Arsimit nr 29 date 16.01.2018 "Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e p.ligjit "Per Akademine e Shkencave ne Republiken e Shqiperise" dhe te akteve nenligjore ne zbatim te tij", aprovoi ne mbledhjen e pare kalendarin e punes.


Read The Working Group established by the Order of the Minister of Education, no. 29, dated 16 January 2018, "On the establishment of the working group for developing the draft law "On the Academy of Sciences in the Republic of Albania" and the respective sub-laws", adopted the Work Schedule in its first meeting


Lexoni vendimin Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“

 

Për më shumë lexoni Njoftim publik mbi ecurinë e deritanishme të reformës

 

Për më shumë mbi legjislacionin e Akademive të Shkencave në botë klikoni: Partnerët

 

Klikoni për lexuar rreth mbledhjes së Komisionit Ad Hoc të reformës, date 5 shkurt 2018.

 


Lexoni: 7 shkurt 2018 - mbledhje e grupit të punës të reformës në konsultë me akademikët.

 


Lexoni: 9 shkurt 2018 - takimi në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

 


Lexoni: 14 shkurt 2018 - mbledhje e zgjeruar në Akademinë e Shkencave

 


Lexoni: 19 shkurt 2018 - takim në Akademinë e Shkencave.


Lexoni: 21 shkurt 2018: Përfundojnë konsultimet publike me grupet e interest për hartimin e draftit të ri të ligjit "Për Akademinë e Shkencave".


Klikoni Kronika - 21 shkurt 2018, Përfundojnë konsultimet publike me grupet e interest për hartimin e draftit të ri të ligjit "Për Akademinë e Shkencave".


Lexoni: 27 shkurt 2018 - në mjediset e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë u zhvillua mbledhja e Grupit të Punës për hartimin e projektligjit "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë"Përfundojnë konsultimet publike me grupet e interest për hartimin e draftit të ri të ligjit "Për Akademinë e Shkencave".


Lexoni: Takim i Kryetarit të Grupit tё Punёs, Akademik Skёnder Gjinushi.


Lexoni: letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018).

 

Lexoni: letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018) në gjuhën shqipe.


Lexoni: 15 mars 2018 - takim i grupit të punës i ngritur me urdhër të ministres së Arsimit, Sportit e Rinisë.

 


Lexoni: letrën e presidentit të Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve, prof.Felix Unger.

 


Lexoni: Fjalën e Kryeministrit Edi Rama mbi ecurinë e reformës në ASH mbajtur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve për veprën më të mirë për Skënderbeun