Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Detyrat e Kryetarit të Akademisë së Shkencave

 

Kryetari është titullari i Akademisë së Shkencave i zgjedhur nga Asambleja e ASH-së dhe i dekretuar nga Presidenti i Republikës. Ai drejton Asamblenë e Përgjithshme, Kryesinë, Këshillin Ekzekutiv dhe Këshillin e botimeve. Kryetari ushtron detyrat dhe funksionet e tij të përcaktuara nga ligji "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë", nr. 9655, dt. 11. 12. 2006 të ndryshuar, në Statutin e ASH-së dhe në këtë rregullore:


-Përfaqëson ASH në marrëdhëniet e saj me institucionet e vendit dhe të shteteve të tjera;

-Drejton organizmat e Akademisë dhe ndjek veprimtarinë e tyre;

-Mban lidhje me organet e larta shtetërore dhe organizma të tjera dhe përfaqëson Akademinë në to;

-Përfaqëson Akademinë në të gjitha marrëdhëniet e saj me institucionet e vendit dhe me institucionet analoge jashtë vendit;

-Thërret dhe drejton mbledhjen e Asamblesë së Akademisë, Këshillit Ekzekutiv dhe Këshillit të Botimeve;

-Për mbarëvajtjen e punës, kryetari i Akademisë shprehet me vendime për të gjitha çështjet që kërkojnë akt nënligjor;

-Miraton “Kalendarin vjetor të aktiviteteve dhe veprimtarive shkencore të ASH-së”;

-Miraton planin e botimeve vjetore;

-Kryetari i Akademisë në të gjithë veprimtarinë e tij dhe ushtrimin e funksionit ndihmohet nga zëvendëskryetari dhe sekretari shkencor. Në rast mungese, ai autorizon njërin prej tyre për ta zëvendësuar në të gjitha funksionet e tij për një periudhë të caktuar;

-Kryen veprimtari kërkimore shkencore vetjake.