Vende të lira pune

 


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Përgjegjës Sektori, Sektori i Marrëdhënieve me jashtë dhe publikun në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Përgjegjës Sektori, Sektori i Buxhetit dhe Financës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Koordinator kërkimor-shkencor në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Përgjegjës Sektori, Sektori i Buxhetit dhe Financës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Specialist për burimet njerzore dhe jurist në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Kancelar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Shpallje për vend të lirë

 

Fusha: Menaxher shkencor "Njësia e kërkim studimit të nanoshkencës dhe nanoteknologiisë (NanoAlb)" në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë.

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë në gjuhën angleze.


Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave

 


 

Shpallje për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil.

 

1.Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Akademinë e Shkencave - kategoria: III-b

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil në këtë pozicion. Lloji diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor". Shih më shumë.


2. Pas verifikimit paraprak për kushtet dhe kërkesat e posaçme të vendit të lirë të punës, kandidatja znj. Vjollca Xhamëni i plotëson kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat për vendin vakant të përgjegjësit të sektorit të financës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Intervista me kandidaten do të zhvillohet më datë 7 janar 2019, në orën 11.00 në ambjentet e Akademisë së Shkencave.


Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave

 


Akademia e Shkencave e Shqipërisë në zbatim të Ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë", të Statutit dhe të “Rregullores së Brendshme”, shpall konkursin për 1 vend, punonjës kërkimor shkencor me titullin “Profesor” tek “Njësia e e Projekteve të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik dhe Inovacioneve” (NPKZHTI) në ASH.

 

Lexoni njoftimin e plotë.