Transparenca e Institucionit

 

PROGRAMI I TRASPARENCËS TË INSTITUCIONIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË 

 

 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

 

Baza ligjore

 

Dokumenti/Përmbajtja

 

Afati kohor për publikim

 

Mënyra e publikimit

 

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. 

Neni 7/1/a/d

a)Rregullore e brëndshme e ASH

b) Struktura organizative
c) Organigrama sipas funksioneve

d) Struktura e pagave.

 

E përditësueshme

Në faqen zyrtare  në menunë “Legjislacioni”

 

Në faqen zyrtare  në menunë...

Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën
ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.

Neni 7/1/b

 

a) Raportet vjetorë të ASH

b) Kodi i sjelljes

c)  

d)  

 Në faqen zyrtare në menunë “Asambleja”

 

Në faqen zyrtare në menunë...

..

 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, 
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat 
e ankimit të vendimit përkatës.

 Neni 7/1/c/g

a) Format kërkese

b) Format ankese

c) Procedurat për ankimim

d) Adresë postare:

Sheshi "Fan Noli", Tiranë

Tel: ++ 355 4 222 74 76
Fax: ++ 355 4 222 74 76

e) Adresë e-mail:
Email: 

Pas miratimit të Programit të transparencës.

Menjëherë në rast ndryshimesh

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe 
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. 

Neni7/1/ç

a) Koordinatori për të Drejtën e Informimit: Znj.Laurjeta Xhemalaj

Tel:++ 355 4 222 74 76; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b) Institucioni i ASH ndodhet në Sheshin "Fan Noli".

c) Orari i punës : Cdo ditë nga e hëna në të enjte 08.00-16.30, të premte08.00-14.00

 Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

a)

b)

c)

 

Mekanizmat monitorues; 
Raporte  auditi;
Dokumentet me tregues performance;

Neni7/1/dh

a)

b)

Në faqen zyrtare në menunë ...

 

Buxheti

Neni 7/1/e 

a) Buxheti


b) Plani i investimeve


c) Plani i shpenzimeve


d) Raporte

Pas miratimit të ligjit të buxhetit.

 

Çdo tre mujor.

d) Në faqen zyrtare në menunë Legjislacioni

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

a) Rregjistri i prokurimeve

b) Lista e kontratave të lidhura

c) Shuma e kontraktuar

d) Palët e kontraktuara

Menjëherë pas dërgimit në APP.

Në faqen zyrtare në menunë ...

Shërbimet e autoritetit për publikun.

 Neni 7/1/f

Rregjistri i shërbimeve të tjera.

 

 

Në faqen zyrtare në menunë ....

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

 

Neni 7/1/gj

Në faqen zyrtare në menunë...

Mbajtja e dokumentacionit nga ASH.

 

Neni 7/1/h

a) Tabelë (lista e dokumenteve me rëndësi historike/kombëtare)

b) Tabelë (lista e dokumenteve për asgjësim)

Në faqen zyrtare në menunë....

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 

 

Neni 7/1/i 

Tabelë (Rregjistri i posacëm për kërkesat për informim)

Pas miratimit të programit të transparencës.

Në faqen zyrtare në menunë....

Me kufizime të identitetit të ankuesit. 

Koordinatori

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

a) Raporte

b) Rekomandime

c) Nëpunës civil (vende vakante) 

Pas miratimit nga ...

 

Pas krijimit të çdo vendi vakant.

  

c) Në faqen zyrtare në menunë “Njoftime të ASH”

Informacione të tjera  të dobishme.

Neni 7/1/l

a) Ankesa
b) Kërkesa
c) Intervista

Pas miratimit nga ASH

Në faqen zyrtare në menunë...