Konferenca Kombëtare “Siguria e digave dhe menaxhimi i tyre” organizuar nga Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujërave, me mbështetjen edhe të Akademisë së Shkencave. Konferenca kishte si qëllim njohjen e problematikave aktuale dhe ndërgjegjësimin e institucioneve qendrore e vendore, përfaqësuesit e lartë të pushtetit qendror dhe vendor në menaxhimin e digave, të ujit, të institucioneve shkencore, projektuese, menaxhuaese e mirëmbajtjes së digave e investitorëve që operojnë në këtë sektor, mbi rrezikshmërinë që ato paraqesin, detyrimet ligjore dhe propozimin e masave që duhet të merren për menaxhimin dhe parandalimin e rrezikshmërisë së digave.


SShNT i AShSh prezantoi dy studime që kishin të bënin me Vlerësimin e gjëndjes fiziko-mekanike të digave të hidrocentraleve sipas të dhënave gjeofizike in situ të realizuara në kaskadën e lumenjve Drin dhe Mat (S. Bushati, A. Frashëri), si dhe Monitorimin e rrëshqitjeve në shpatet e liqeneve të hidrocentraleve, sipas të dhënave gjeofizike zbatuar në zonën e Poravës, Fierzë dhe Ragamit në Vaun e Dejës (A. Frashëri, S. Bushati).


Në përfundim të punimeve të saj Konferenca theksoi domosdoshmërinë e (i) bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve të këtij sektori si dhe të lidhjeve të ngushta ndërmjet institucioneve përgjegjëse të digave dhe institucioneve të kërkimit shkencor; (ii) vazhdimin e takimeve në rang kombëtar dhe lokal; (iii) nevojën e ngritjes së një grupi tekniko-shkencor, që do të bëjë inventarizimin teknik të të gjithë digave dhe (iv) ringritjen e një Instituti Kombëtar të Ujit, i cili duhet të administrojë të gjitha problematikat që lidhen me ujin në vend.