Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vende të lira pune
Shpallje per levizje paralele, pranim në shërbimin civil.


1.Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Akademinë e Shkencave - kategoria: III-b

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil në këtë pozicion. Lloji diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor". Shih më shumë.


2. Pas verifikimit paraprak për kushtet dhe kërkesat e posaçme të vendit të lirë të punës, kandidatja znj. Vjollca Xhamëni i plotëson kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat për vendin vakant të përgjegjësit të sektorit të financës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Intervista me kandidaten do të zhvillohet më datë 7 janar 2019, në orën 11.00 në ambjentet e Akademisë së Shkencave.


Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave


Akademia e Shkencave e Shqipërisë në zbatim të Ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë", të Statutit dhe të “Rregullores së Brendshme”, shpall konkursin për 1 vend, punonjës kërkimor shkencor me titullin “Profesor” tek “Njësia e e Projekteve të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik dhe Inovacioneve” (NPKZHTI) në ASH.

Lexoni njoftimin e plotë.