ANËTARËSIMI PËR SHËRBIME


Për t’u bërë pjesë e këtyre shërbimeve:
BSH anëtarëson në bibliotekë (sipas rregullit të bibliotekës, përmes pajisjes me kartelën e përdoruesit, ku jepen të dhënat personale: emri, mbiemri, atësia, numri i dokumentit të identifikimit, fotografia, datëlindja, profesioni, adresa e punës/shkollës, adresa e banimit, numri i telefonit dhe adresa e email-it),punonjës shkencorë, studiues, pedagogë dhe studentë që punojnë për temat master apo doktoraturë.
Qëllimi i këtyre rregullave është informimi i përdoruesve mbi procedurën e mbledhjes së të dhënave personale, të drejtat e këtyre subjekteve dhe detyrat e Kontrolluesit për mbrojtjen e privatësisë. Përdoruesi ka të drejtë të kërkojë korrigjimin, ndryshimin ose saktësimin e të dhënave personale në çdo moment të shërbimit.
Të dhënat personale të çdo përdoruesi, të pasqyruara në kartelën e tij personale të shërbimit dhe të nënshkruara prej tij vetë dhe prej punonjëses së sallës, janë në dispozicion të verifikimit nga ana e përdoruesit në çdo moment të shërbimit.