Viti 1997

Çështje të folklorit shqiptar / redaktoi Ali Xhiku. - Tiranë : , 1997.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
Vol. 5.
313 f.;

 

Sistemi i numërimit të gjuhës shqipe : vështrim diakronik / Bardhyl Demiraj. - Tiranë : , 1997. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
198 f.;

 

Vallëzimi popullor shqiptar : Lirika / Ramazan H. Bogdani. - Tiranë : , 1997.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
611 f.;