Detyrat e Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

Referuar Ligjit nr. 53/2019 Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë, neni 13 dhe Statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë miratuar me vendimin e Asamblesë nr. 22, datë 18 tetor 2019, neni 32, detyrat e kryetarit janë:

 

1. Drejton dhe organizon punën e veprimtarinë e Akademisë e të Kryesisë;

2. Përfaqëson Akademinë në marrëdhënie me të tretet dhe nënshkruan në emër të saj;

3. Raporton në Asamble për aktivitetin e përgjithshëm;

4. Raporton ne Kryesi për aktivitetin semestral;

5. Drejton mbledhjet e Asamblesë;

6. Nënshkruan vendimet e Kryesisë dhe të Asamblesë;

7. Zbaton detyrat e përcaktuara në statut;

8. Në zbatimin e detyrave dhe kompetencave te tij, Kryetari nxjerr urdhra të brendshëm;

9. Detyrat e Kryetarit, në mungesë të tij (e me porosi), i kryen Zëvendëskryetari.