Kryetari i Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

Kryetari i Seksionit te Shkencave Shoqërore Albanologjike është drejtues i seksionit dhe anëtar i Këshillit Ekzekutiv të ASH-së. Detyrat e tij:

-Në bashkëpunim me akademikë të fushave shoqërore albanologjike dhe me sektorë a departamente të institucioneve, ku akademikët bëjnë pjesë, përcakton përparësitë e kërkimit shkencor të fushës;

-Organizon bashkërendimin e veprimtarive shkencore vjetore për fushat shoqërore albanologjike;

-Ndjek veprimtarinë shkencore botuese të anëtarëve të seksionit, akademikëve përkatës dhe të bashkëpunëtorëve të tyre;

-Studion perspektivat e zhvillimit të shkencave shoqërore albanologjike dhe bën propozime konkrete për çelje sektorësh në përputhje me detyrat shkencore perspektive;

-Propozon në seksion, ngre dhe ndjek funksionimin e grupeve ad-hoc apo të komisioneve me specialistë brenda dhe jashtë Akademisë, për probleme të rëndësishme në fushat përkatëse;

-Kontribuon në hartimin e programeve qeveritare për kërkim dhe zhvillim, si në Programet Kombëtare të Kërkimit e Zhvillimit, strategjitë e ndryshme, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit e institucione të tjera të vendit;

-Propozon ngritje grupesh për studime ndërdisiplinore të rëndësishme;

-Propozon dhe merr masa për organizimin e seminareve, simpoziumeve, konferencave apo kongreseve shkencore kombëtare ose ndërkombëtare;

-Planifikon botime të veçanta shkencore individuale apo ekipore të karakterit të veçantë apo të përgjithshëm;

-Organizon dhe drejton botime në revista shkencore në gjuhën shqipe ose në gjuhë të huaj;

-Organizon dhe drejton veprimtarinë administrative të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike;

-Si epror i drejtpërdrejtë bën vlerësimin e punës për nëpunësit civilë në varësi të tij;

-Kryen veprimtari kërkimore shkencore vetjake.


Sekretar teknik i Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

Detyrat e tij:

-Ndihmon në realizimin e veprimtarive të seksionit në përmbushje të detyrave të kryetarit të seksionit;

-Sugjeron dhe ndjek përparësitë e kërkimit shkencor në fushë të albanologjisë dhe masat për realizimin e tyre;

-Përgjigjet për realizimin e planit të punës së seksionit dhe i paraqet kryetarit të seksionit propozimet përkatëse;

-Ndjek ecurinë e realizimit të projekteve shkencore, nomenklatura të seksionit;

-Ndihmon për organizimin dhe bashkërendimin e veprimtarive shkencore brenda sistemit të Akademisë dhe institucionet e profilit jashtë saj;

-Organizon punën për shqyrtimin, miratimin dhe paraqitjen në Këshillin e Botimeve të Akademisë të veprave të fushës përkatëse;

-Mbikëqyr dhe kontrollon ecurinë dhe funksionimin e redaksisë së revistës “Studia Albanica”, në përputhje me rregulloren e kësaj reviste;

-Paraqet, sipas rastit, në seksion propozime për projekte dhe veprimtari shkencore, që i gjykon të rëndësishme për fusha të ndryshme të albanologjisë;

-Ndjek realizimin në kohë dhe me cilësi të detyrave që parashikon statusi i asistentit të seksionit, përfshirë dhe përgatitjen e raporteve për veprimtarinë vjetore të seksionit;

-Zëvendëson kryetarin e seksionit në realizimin e detyrave në mungesë të tij;

-Kryen veprimtari kërkimore shkencore vetjake.