Vendime të Kryesisë 

 

Lexo Vendimi nr. 42 datë 25.07.2023 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë".

 

Lexo Vendimi nr. 40 datë 17.07.2023 për themelimin e çmimit të veçantë shkencor "Shuteriqi" për botimet dokumentare.

  

Lexo Vendimi nr. 31 datë 20.06.2023 për ringritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e inteligjencës artificiale.

 

Lexo Vendimi nr. 30 datë 20.06.2023 për vazhdimin e veprimtarisë së IKVF.

 

Lexo Vendimi nr. 26 datë 29.05.2023 për një shtesë në listën e bashkëthemeluesve të njësisë kërkimore të përkohshme "Pasuritë ujore në Shqipëri".

 

Lexo Vendimi nr. 24 datë 02.05.2023 për dhënien e mirënjohjes Nderi i Akademisë shkrimtarit dhe studiuesit Jakov Xoxa (pas vdekjes).

 

Lexo Vendimi nr. 23 datë 02.05.2023 për përgatitjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare NANOBALKAN 2023.

  

Lexo Vendimi nr. 40 datë 07.07.2022 për dhënen e mirënjohjes "Nderi i Akademisë" shkrimtarit, studiuesit dhe përkthyesit Dhimitër Pasko

 

Lexo Vendimi nr. 19 datë 24.03.2022 për mirënjohjen "Nderi i Akademisë", si dhe për kriteret dhe proçedurat e dhënies së saj

 

Lexo Vendimi nr. 18 datë 24.03.2022 për ngritjen e jurisë së konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 17 datë 24.03.2022 për miratim botimesh jubilare

 

Lexo Vendimi nr. 15 datë 23.03.2022 për caktimin e detyrave dhe organizimin e punës së komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 14 datë 23.03.2022 për ngritjen e komitetit të nderit dhe të komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 13 datë 23.03.2022 për organizimin e veprimtarive shkencore jubilare në nderim të 50-vjetorit të mbajtjes së Kongresit të Drejtshkrimit për njësimin e gjuhës shqipe

  

Lexo Vendim nr. 62 datë 12.10.2021 Për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme të krijuar pranë Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Vendim nr. 59 datë 29.09.2021 Për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme të muzkës dhe interpretimit "Academia Albanica"

 

Lexo Vendim nr. 50 datë 03.08.2021 Për ngritjen e komitetit shkencor dhe organizues të konferencës ndërkombëtare mbi "Menaxhimin e resurseve gjenetike bimore dhe shtazore"

 

Lexo Vendim nr. 42 datë 05.07.2021 për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme Instituti Kombëtar i Fizikës (IKF)

 

Lexo Vendim nr. 41 datë 05.07.2021 për një shtesë në përbërjen e Komitetit Shkencor Kombëtar të Atlasit të gjuhëve të Europës/ Atlasit Linguarum Europae (ALE)

 

Lexo Vendim nr. 40 datë 02.07.2021 për një shtesë në përbërjen e komisioneve të përhershme të krijuara pranë Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendim nr. 39 datë 23.06.2021 për një ndryshim në vendimin nr.14 datë 18.02.2021 "Për organizimin e konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave

 

Lexo Vendim nr.23 datë 24.03.2021 Për miratimin e kontratës-tip për të drejtat e autorit për pjesëmarrësit në projektet madhore të Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Vendim nr.20 datë 16.03.2021 "Për shtyrjen e afatit të regjistrimit të kandidatëve që konkurrojnë për pranimin si anëtarë të Asamblesë sipas fushave të lira shpallur me vendimin nr.12, datë 02.02.2021 të Kryesisë". Për proçedurat e konkurimit dhe dokumentat që kërkohen për konkurrim lexo këtu.

 

Lexo Vendim nr.17 datë 05.03.2021 për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e Inteligjencës Artificiale.

 

Lexo Vendim nr.13 datë 02.02.2021 për projektin Histori e letërsisë shqipe, botim akademik-universitar, pjesë e nismave madhore në Albanologji.

 

Lexo Vendim nr. 12 datë 02.02.2021 për shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH.

 

Lexo Vendim nr. 10 datë 02.02.2021 për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit "Për mbrojtjen dhe përdorimin e njësuar të gjuhës shqipe në funksionet publike"

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH nr.9, datë 02.02.2021 "Për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik "Enciklopedia shqiptare", (pjesa përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH nr.8, datë 02.02.2021, "Për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik të "Fjalorit të madh të gjuhës shqipe" (pjesa përfaqësuese e Akdemisë së Shkencave të Shqipërisë).

 

Lexo Vendimin e Kryesisë së ASHSH nr.7, dt. 01.02.2021 "Për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit Qendra e botimeve Albanologjike dhe enciklopedike" .

 

Lexo Vendimin e Kryesisë së ASHSH nr.5, dt. 29.01.2021 "Për shpalljen e vendeve të lira për konkurrim për anëtarë te rinj në Asamblenë e Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Propozimin konsultativ të Kryesisë për hapjen e fushave të reja të pranimit të anëtarëve të rinj të Asamblesë Nr.prot.86, dt.29.01.2021.

 

Lexo Vendim Nr. 55, datë 22.09.2020, "Për caktimin në detyrë të Kryetarit të Komisionit të Mjekësisë"

 

Lexo Vendim Nr. 52, datë 15.09.2020, "Për miratimin e Prof. Dr. Anila Hoda, si anëtare e grupit drejtues të Njësisë së Bioshkencave, Bioteknologjisë dhe Gjenetikës"

 

Lexo Vendim Nr. 40, datë 25.06.2020, "Për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Artit dhe Trashëgimisë Kulturore"

 

Lexo Vendim Nr. 33, datë 07.05.2020, "Për miratimin e dy projekteve mbi virusin SARS-COV2 dhe ndikimin e tij COVID-19 në Shqipëri"

  

Lexo Vendim Nr. 31, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të European Association of Lexicography (EURALEX)"

 

Lexo Vendim Nr. 30, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Atlasit të Gjuhëve të Europës / Atlas Linguarum Europae (ALE)"

  

Lexo Vendim Nr. 28, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Shoqatës Ndërkombëtare të Studimit të Baladave (International Ballad Commission)"

  

Lexo Vendim Nr. 27, datë 19.03.2020, "Për përfundimin e mandatit të kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe ushtrimin e kësaj detyre deri në zgjedhje"

 

Lexo Vendim Nr. 26, datë 19.03.2020, "Për ngritjen e këshillit të botimeve të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"

 

Lexo Vendim Nr. 24, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e Komitetit organizator për Konferencën Ndërkombëtare Gjeoshkenca dhe sfidat e inxhinierisë së tërmeteve në Ballkanin perëndimor"

 

Lexo Vendim Nr. 23, datë 28.02.2020, "Për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Vendim Nr. 22, datë 28.02.2020, "Për përbërjen e Këshillit Ndërakademik për gjuhën shqipe dhe të komisioneve"

 

Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar Tendencat në nano teknologji 2020"

 

Lexo Vendim Nr. 20, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e njësisië së kërkim-studimit në fushën e bioshkencës, bioteknologjisë dhe gjenetikës"

 

Lexo Vendim Nr. 10, datë 16.01.2020, "Për caktimin e datës së mbledhjes së Asamblesë dhe të rendit të ditës".

 

Lexo Vendim Nr. 9, datë 16.01.2020, "Për propozimin për çmimin Nobel në letërsi të kandidaturës së akademikut ismail Kadare".

 

Lexo Vendim Nr. 8, datë 16.01.2020, "Për shpërblimin e punës së anëtarëve të jashtëm të komisioneve dhe të njësive afatshkurtra të kërkim-studimit". 

 

Lexo Vendim Nr. 7, datë 08.01.2020, "Për vijim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik". 

 

Lexo Vendim Nr. 6, datë 08.01.2020, "Për fillim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik". 

 

Lexo Vendim Nr. 5, datë 08.01.2020, "Për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave". 

 

Lexo Vendim Nr. 4, datë 07.01.2020, "Për vazhdim proçedure për pranim anëtarësh të jashtëm". 

 

Lexo Vendim Nr. 3, datë 07.01.2020, "Për vijim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për titullin akademik dhe akademik i asociuar". 

 

Lexo Vendim Nr. 2, datë 07.01.2020, "Për fillim proçedure për marrjen e statusit anëtar Emeritus". 

 

 


Vendime të Asamblesë

 

Lexo Vendimi nr. 53 datë 20.09.2023 "Për dhënien e titullit anëtar nderi prof. Gerald H. Haug, President i Akademisë Kombëtare të Shkencave të Gjermanisë - Leopoldina".

 

Lexo Vendimi nr. 36 datë 05.07.2023 për pranimin e tre anëtarëve të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexo Vendimin e Asamblesë nr.6, datë 06.02.2023 "Për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Asamblesë së Akademisë së Shkencave".

 


 

Urdhëra

 

Lexo Urdhër Nr.15, datë 21 Prill 2020: "Për krijimin e një rubrike të posaçme për gjendjen dhe përballimin e pandemisë në faqen zyrtare të institucionit"

 

Lexo Urdhër Nr.14, datë 31 Mars 2020: "Për numerizimin e periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 31 Mars 2020: "Për disa ndërhyrje urgjente në depon e Akademisë së Shkencave në Lundër"

 

Lexo Urdhër Nr.11, datë 09 Mars 2020: "Për disa ndërhyrje urgjente në depon e Akademisë së Shkencave në Lundër"

 

Lexo Urdhër Nr.10, datë 09 Mars 2020: "Për numerizimin e periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Urdhër Nr.8, datë 05 Mars 2020: "Për mënyrën e përgatitjes dhe realizimit të veprimtarisë shkencore sipas programit e kalendarit të ASHSH"